Zaproszenie do składania ofert

W związku z warią techniczną serwisu BIP publikujemy na naszej stronie:

Zaproszenie do składania ofert przez PES na świadczenie usług sprzątających na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Przysieku

Zaproszenie

Fundacja WERWA pragnie zaprosić do składania ofert cenowych wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane świadczeniem usług sprzątających na potrzeby DDP (Dziennego Domu Pomocy) w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, województwo kujawsko - pomorskie.

 

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja WERWA

Rogowo 48

87-162 Lubicz

prezes@fundacjawerwa.pl

NIP: 8792694369, REGON: 368065572

Numer KRS: 0000691576

Zamówienie objęte są dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS

Udzielanie zamówienia następuje zgodnie Wytycznymi z dnia 19 lipca 2017 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

Niniejsze ogłoszenie ma na celu wybranie Podmiotów Ekonomii Społecznej, które świadczyć będą usługi sprzątające w projekcie:

 

Wymagania stawiane podmiotom świadczącym usługi sprzątające:

Sumienność, rzetelność

minimum roczne doświadczenie w świadczeniu usług sprzątających

minimum 2 referencje z różnych źródeł poświadczające o dokładności i sumienności wypełnianych obowiązków sprzątających

 

 

Zakres obowiązków:

Zapewnienie czystości pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu, łazienek, jadalni w trakcie dnia roboczego

Kompleksowe sprzątanie po każdym dniu (po godzinie 17:00)

Zamawiający zastrzega, że wszystkie niezbędne sprzęty oraz środki czystości Wykonawca zapewnia we własnym zakresie w ramach realizowanej usługi

  

Okres świadczenia usług:

Od momentu podpisania umowy do 30.08.2020 r.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres prezes@fundacjawerwa.pl do piątku 02.11.2018 r. do końca dnia:

Oferty zawierać muszą:

Dane Wykonawcy/Dostawcy zawierające Nazwę, Adres, Nr NIP, NR REGON,

Dokument potwierdzający status PES

Cenę brutto za miesiąc świadczenia usług (w cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia)

 

W razie pytań służymy pomocą zarówno telefonicznie jak i mailowo

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Jankowski

tel. 530 40 40 20

http://fundacjawerwa.pl/aktualnosci-werwa/43-zaproszenie-do-skladania-ofert-przez-pes-na-swiadczenie-uslug-sprzatajacych-na-potrzeby-dziennego-domu-pomocy-w-przysieku